21/09 Does democracy bring freedom? @ Raakveld – Koestraat 113 Tilburg

democracy

Openbare bijeenkomst, 21 september:
Brengt democratie vrijheid?

Dramatische ongelijkheden in economische en politieke macht hebben mensen
ertoe gebracht om de straat op te gaan. Deze ongelijkheden zijn
structurele eigenschappen die teruggaan tot de oorsprong van de democratie
zelf, ze verschijnen in praktisch elk voorbeeld van democratische
regering. De vertegenwoordigende democratie houdt heel het bureaucratische
apparaat in stand dat oorspronkelijk uitgevonden was om koningen te
dienen; de directe democratie heeft de neiging om dit op kleinere schaal
opnieuw tot leven te brengen, zelfs buiten de formele staatsstructuren.
Democratie is niet hetzelfde als zelfbeschikking.

Laten we dus, liever dan democratische structuren te promoten als doel op
zichzelf terugkeren naar de behoefte die ons om te beginnen naar de
democratie trok: de drang tot vrijheid. Als democratie niet de meest
effectieve manier is om die drang te realiseren, wat dan wel? We hebben
een raamwerk nodig dat de beloftes kan vervullen die de democratie heeft
verraden. Kunnen anarchisten nuttige ideeën over deze zaken aandragen?

Een kameraad van CrimethInc. zal dit onderwerp samen met de luisteraars
onderzoeken op deze bijeenkomst. We zullen in gesprek gaan over wat het
zou betekenen om de vrijheid rechtstreeks te zoeken, liever dan door
democratische heerschappij.

Daarnaast zal er een Nederlandse vertaling gepresenteerd worden van het
CrimethInc-boekje “To Change Everything”

Tilburg, 21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat 113

De meeting zal in het Engels worden gehouden

Facebook: hier: https://www.facebook.com/events/1814223815490391/
-------------------------


Public meeting, 21 September:
Does democracy bring freedom?

Dramatic imbalances in economic and political power have driven people
into the streets. These are structural features dating back to the origins
of democracy itself; they appear in practically every example of
democratic government. Representative democracy preserved all the
bureaucratic apparatus that was originally invented to serve kings; direct
democracy tends to recreate it on a smaller scale, even outside the formal
structures of the state. Democracy is not the same as self-determination.

Rather than championing democratic procedures as an end in themselves,
then, let’s return to the value that drew us to democracy in the first
place: an urge for freedom. If democracy is not the most effective way to
actualize this urge, what is? We need a framework that can fulfill the
promises democracy has betrayed. Can anarchists provide helpful ideas on
these matters?

A Crimethinc comrade will examine this subject together with the audience
at this meeting. We will debate what it would mean to seek freedom
directly rather than through democratic rule.
Besides, a Dutch translation of the Crimethinc pamphlet “To Change
Everything” will be presented during the meetings.

The Crimethinc comrade will talk at a meetings on this subject in Tilburg,
21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat 113

The meeting will be held in English.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1814223815490391/