Een Mei 2018: Demonstreer! / May First, Labour Day, 2018: Demonstrate!

een mei 2018

[Scroll down for English]

Een Mei 2018: demonstreer!

Sloop muren, geen mensen – doorbreek alle grenzen!

Eén Mei 1886. Arbeiders vechten, demonstreren, staken voor een achturige werkdag. Een strijd voor een beter leven. Een strijd voor rechtvaardigheid. Het wapen: solidariteit. Over de grenzen heen. Dwars dóór de muren tussen mensen. Een Mei is opgekomen als strijddag, maar tevens als herdenkingsdag voor die mensen die zich in Chicago hard maakten
voor die acht-urendag en daarvoor ter dood werden veroordeeld en opgehangen.

Eén Mei 2018. Er is veel veranderd. Arbeiders heten werknemers of ZZP-ers. Bazen heten werkgevers. De staat is ‘onze overheid’ . We zijn allemaal ’sociale partners’ in een ‘participatiemaatschappij’. Maar verder?
Topsalarissen voor ondernemers. Magere lonen, hoge werkdruk, schamele uitkeringen voor ons. Muren van haat worden opgetrokken. Haat die wordt opgestookt om de aandacht van onrecht af te leiden. Haat tegen vluchtelingen en migranten. Haat over de grenzen heen, met oorlog als uitkomst.

Wij willen tegengas geven, juist op Eén Mei. We willen grenzen doorbreken en muren tussen mensen slopen. Wij maken van de Eerste Mei wat die hoort te zijn: een dag van solidariteit en strijd.

Doe mee met de demonstratie:

Sloop muren, geen mensen! Doorbreek alle grenzen!
Datum en tijd: 1 Mei, 17:00 uur
Plaats: Heuvel, Tilburg

Organisatie: 1 Mei Tilburg
https://www.facebook.com/1MeiTilburg/

May First, Labour Day, 2018: Demonstrate!

Demolish walls, not people – break through all borders!

May First, 1886. Workers fight, demonstrate, strike for an eight hour working day. A fight for a better life. A fight for justice. Its weapon: solidarity. Beyond all borders. Right through the walls in between people. May First has arisen as a day of struggle, but at the same time as a day of remembrance for those who took a stand in Chicago for that eight hour day, were condemded to death for it, and hung.

May First, 2018. Much has changed. Workers are now called employees or small entrepreneurs. Bosses are called employers. The state is now ‘our government’. We are all supposed to be in ´social partnership´ in a ´participative society´. But beyond that?

Topsalaries for big businesspeople. Meagre wages, high, stressful work loads, low welfare benefits for the rest of us. Walls of hatred are being created. Hatred being stoked to distract attention from injustice. Hatred against refugees and migrants. Hatred beyond borders, with war as a result.

We want to push back, especially on Labour Day, the First of May. We want to break through borders and demolish walls between people. We turn the First of May into what it should be: a day of solidarity and struggle.

Take part in the demonstration:

Demolish walls, not people: Break through all borders:

Date and time: 1 May, 17.00 hour

Location: Heuvel, Tilburg

Organisation: Een Mei Tilburg
https://www.facebook.com/1MeiTilburg/