Algemene doelen

OrganisatieVisieAlgemene doelenOntstaan

Constructieve overkoepelende strijd
Weldaad houdt zich bezig met het mobiliseren van organisaties en individuen met als hoofddoel uitbuiting en onrecht vanuit overheden en bedrijven aan het licht te brengen en tegen te gaan. Hiermee wordt bedoeld de alledaagse totaalstrijd tegen de dominante logica van het neokoloniale kapitalisme en de materiële condities die het resultaat daar van zijn beet te pakken.

Het is zaak om individuele verschijnselen (symptomen) van het neokoloniale kapitalistische systeem te bevechten met een uitbreiding naar een structurele aanpak van de achterliggende economische en politieke structuren. Oftewel: herleid symptomen naar de oorzaken en bevecht deze gezamenlijk. Enkele voorbeelden van symptomen van het kapitalistische systeem zijn: toenemende repressie en burgercontrole, afnemende burgerlijke vrijheden en privacy, afbraakbeleid van bezuinigingen, aanvallen op de persvrijheid, manipulatieve massamedia, uitbuiting en uitsluiting van mensen en landen, blijvende ongelijkheid en milieuverontreiniging. Wij geloven niet dat de markt of de staat globale problemen die ook lokaal merkbaar zijn bij de kern oplost en gaan niet wachten tot het systeem aan zichzelf ten onder gaat.

Mentaliteitsverandering van het grote publiek
Het maatschappelijk belang moet aan waarde winnen ten opzichte van het eigenbelang wat voortkomt uit het korte termijn denken. Dit is schadelijk voor de samenleving en dient te worden bestreden middels voorlichting (en regelgeving). Er is momenteel relatieve onbekendheid bij het grote publiek omtrent de werkelijke oorzaken van globale problematiek. De informatie op dit vlak wordt door de massamedia gebrekkig onder de aandacht gebracht en onvoldoende uitgediept. Ook de parlementaire politiek staat niet primair in dienst van de bevolking maar van de economie en het grote geld. Vandaar dat een mentaliteitsverandering nodig is door het houden van publieke discussies en oorzaak en gevolg weer in de juiste volgorde te plaatsen.


Benoemen van verantwoordelijken

Commerciële banken, grootindustriëlen, andere multinationals en ondoorzichtige overheidsinstanties, intergouvernementele en andere internationale organisaties zijn degenen die het huidige neokoloniaal kapitalistisch systeem en daaraan gekoppelde wanpraktijken vertegenwoordigen. Gedreven door materialisme plaatsen zij zichzelf en anderen in een verwrongen morele positie. Weldaad concentreert zich dan ook op de uitoefenaars van deze wanpraktijken die hiertoe worden gedwongen door de logica van het kapitalisme. Er zijn oplossingen en alternatieven voor een eerlijkere en betere wereld die we gezamenlijk moeten bewerkstelligen.

Denk globaal, doe lokaal
Weldaad opereert grotendeels op lokaal niveau waarbij het verband met de globale problematiek wordt gelegd. Lokale problemen zijn vaak afkomstig uit de achterliggende globale structuren zoals merkbaar is bij de economische- en milieucrisis. Wij zijn van mening dat mensen eerder te activeren en mobiliseren zijn als het probleem zich dicht bij huis afspeelt of dicht bij huis wordt gebracht. Zodoende krijgt men ook eerder het idee dat er daadwerkelijk invloed op kan worden uitgeoefend. Door lokale initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen raakt men ook bekend met het bredere perspectief dat Weldaad uitdraagt. Een andere wereld is mogelijk.

Internationaal georiënteerde politiek
De inhoud van de politiek moet ook gaan over “grote vraagstukken” zoals verandering van het geheel van de maatschappelijke verhoudingen, nationaal en internationaal.  De scheve internationale verhoudingen moeten weer op de politieke agenda komen waarbij men het niet slechts houdt op holle retoriek. Weldaad wil een bijdrage leveren aan een fundamentele verandering in de westerse houding ten opzichte van ontwikkelingslanden. Zolang mensen in ontwikkelingslanden uitgebuit worden door hebzuchtige en egoïstische corporaties en hun corrupte plaatselijke handlangers, hebben zij niet de kans om zelfbeschikkend te zijn. Wij zijn solidair met groepen die strijden voor zelfbeschikking, zoals het nationaliseren van eigen grondstoffen zodat deze ten goede komen aan de lokale bevolking. Vandaar ook: hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit.

Het overstijgen van verschillen
De noodzaak voor verandering is gezien de uitbuiting en vernietiging van mens en natuur zodanig groot dat er geen tijd meer is voor het benadrukken van onze verschillen. De verschillen in onze bezigheden en achtergronden moeten niet de samenwerking belemmeren voor strijd die bijdraagt aan een rechtvaardigere wereld. Of je nu arbeider, student of werkloos bent, we zijn tenslotte allemaal afhankelijk van hetzelfde systeem en vormen samen de gemeenschap.

Ook verschillen in ideologische voorkeuren dienen geen rol te spelen indien men grotendeels dezelfde doelen nastreeft. Van sociaal democraten tot anarchisten en van sociaal libertariërs tot marxisten, de gemeenschappelijke belangen en overeenkomsten zijn zeer aanwezig waar vanuit samenwerking goed mogelijk is. Weldaad heeft sinds oprichting mensen binnen haar organisatie met diverse politieke overtuigingen die samenwerken en gezamenlijk consensus bereiken. Een samenwerking van verschillende ideologieën gaat ongewilde verschijnselen tegen.

Tenslotte is een brede protestbeweging mogelijk door elkaars verschillen in nadruk op bijzondere elementen (zoals de nadruk op de vakbeweging, het individu of het milieu), voorgestelde methodes (revolutie of evolutie) en gebruik van middelen te respecteren met diens verstande dat in het middel steeds het doel moet gloren.