Visie

OrganisatieVisieAlgemene doelenOntstaan

Nederland is verwikkeld in een internationaal systeem genaamd neo-corporatisme, dat een vergevorderd stadium is van het kapitalisme. Dit houdt in dat niet democratisch gekozen organisaties zoals commerciële banken, grootindustriëlen, andere multinationals en ondoorzichtige overheidsinstanties, intergouvernementele en andere internationale organisaties samen de politieke agenda bepalen. Het resultaat is ten gunste van diezelfde economische en politieke elite waardoor het dus per definitie niet in het belang is van het grote publiek. Het is een mythe dat de regering het land regeert.

Elke maatschappelijke verbetering is een verworvenheid van mensen die verantwoordelijkheid voor hun eigen leven nemen en hun idealen uiting geven. Verandering via de parlementaire politiek, die middels de logica en retoriek van het grootkapitaal opereert, is slechts symptoombestrijding. Wetgeving is wellicht noodzakelijk om ons tegen de willekeur van hogerhand en in de omgang onderling te beschermen, maar als we uit gemakzucht de verantwoordelijkheid voor onze welzijn bij anderen leggen, wordt de gewenste politieke en economische emancipatie nooit teweeg gebracht.

Met politieke emancipatie doelt Weldaad op de gelijke status van individuele burgers met betrekking tot de staat, gelijkheid vóór de wet, ongeacht bezit of andere privé kenmerken van individuele personen. Ook dienen de burgers meer zeggenschap te krijgen over niet democratisch gekozen organisaties die een publieke rol vervullen. Dit kan tot stand worden gebracht door zo vaak mogelijk de bevolking direct de macht te laten uitoefenen als tegenwicht op de representatieve democratie, wat uiteindelijk in zijn geheel vervangen moet worden door directe democratie.

Met economische emancipatie wordt gedoeld op een gelijke welvaartsspreiding. De nationale en internationale verhoudingen op het gebied van bezit en rijkdom moeten eerlijker worden.

Multinationals zullen via internationale regelgeving verplicht moeten worden gesteld om hun handelen en verkregen rijkdom te verantwoorden en ten goede te laten komen aan de gehele plaatselijke bevolking. Het bestaan van winstgerichte multinationale ondernemingen is ongewenst zolang zijzelf, via hun dochterondernemingen of toeleveranciers ernstig schade toebrengen aan natuur en mens. Bij blijvende maatschappelijk onaanvaardbare activiteiten moet het eigendom van een multinational in het land waar men actief is in handen van de gemeenschap worden gebracht.

Economische emancipatie is niet mogelijk zonder politieke emancipatie en andersom.